Công bố thông tin

Công bố danh sách Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn HiPT

Công bố danh sách Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn HiPT

Căn cứ Nghị quyết số 01-12/NQ/ĐHCĐ/HIPT của Đại hội cổ đông phiên họp thường niên năm 2012 và Nghị quyết số 05-12/NQ/HĐQT/HIPT của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT, chúng tôi xin trân trọng thông báo:

Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT nhiệm kỳ 2012 -2017:

1.Ông Vladislavs Savkins – Chủ tịch HĐQT
2.Ông Hoàng Việt Hà  –  Phó Chủ tịch HĐQT
3.Ông Tôn Quốc Bình – Thành viên HĐQT
4.Ông Nguyễn Quang Hải – Thành viên HĐQT
5.Ông David Đỗ – Thành viên HĐQT
6.Ông Nguyễn Việt Cường – Thành viên HĐQT
7.Ông Võ Văn Mai – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012 -2017:
1.Ông Phan Như Long – Trưởng Ban
2.Ông Nghiêm Quang Minh – Thành viên
3.Bà Đinh Thị Huyền Trang – Thành viên

Đối tác
bea
RSA
symantec
Doi tac